קרינה בלתי מייננת -תקנות

 

  • על סמך המלצות ארגון הבריאות העולמי (WHO) נקבעו ערכי סף לחשיפה לקרינה בלתי מייננת שמטרתם למנוע בביטחון השפעות בריאותיות ידועות. המשרד להגנת הסביבה פועל על פי עיקרון הזהירות המונעת, מטרתו העיקרית היא למזער ככל האפשר את חשיפת הציבור לקרינה. 
  • הסף הבריאותי לקרינה בלתי מייננת מגדיר מהי החשיפה המזערית המבטיחה שלא יגרם נזק בריאותי. הסף נקבע תוך התייחסות לתופעות השליליות הידועות והתייחסות לאוכלוסיות הרגישות ביותר כמו ילדים, חולים, מבוגרים ועוד.
  • הסף הבריאותי שנקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה, מבוסס על המלצות הוועדה להגנה מפני קרינה בלתי מייננת (ICNIRP 1998) הפועלת בארגון הבריאות העולמי.

​למידע בהרחבה קרינה בלתי מייננת -בקישורים הבאים:

 המשרד להגנת הסביבה-קרינה בלתי מייננת - 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Radiation/non-ionising/Pages/Non_ionising_Radiation.aspx

הוועדה הבינ"ל להגנה מפני קרינה בלתי מייננת (http://www.icnirp.de -  (ICNIRP

ארגון הבריאות העולמי (http://www.who.int/en - (WHO

הארגון הבינ"ל להגנה מפני קרינה (http://www.irpa.net -  (IRPA

פורום החברות הסלולאריות בישראל http://www.infocell.org

חוק הקרינה הבלתי מייננת (2006): http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2046/2046.pdf

תקנות הקרינה הבלתי מייננת (2009) http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/Radiation/Krina03.pdf

נוהל מדידות שדות חשמליים ומגנטיים בתחום תדרי ה-ELF:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/measurements/Documents/hanchayot_ELF.pdf

קרינה בלתי מייננת -מידע כללי

 

  • קרינה אלקטרומגנטית- קרינת אנרגיה שנוצרת כתוצאה משינויים של מטען חשמלי. שינויים כאלה מייצרים שדה חשמלי ושדה מגנטי המתפשטים במרחב יוצרים את הקרינה.הקרינה משמשת להעברת אינפורמציה ממקום למקום או נוצרת על ידי מקורות אנרגיה. הקרינה האלקטרו מגנטית מתפשטת במהירות האור .
  • קרינה בלתי מייננת –קרינה אלקטרומגנטית אשר אין בה אנרגיה מספקת לגרום ליוניזציה של אטומים במולקולות. קרינה בלתי מייננת מסוכנת פחות מקרינה מייננת, אך גם לה עלולה להיות השלכה שלילית על הבריאות והיא עלולה לפגוע באופן עקיף בתאים חיים.
  • צפיפות הספק - מכnפלת רכיב השדה החשמלי ברכיב השדה המגנטי של הגל האלקטרומגנטי. תוצאות המכפלה מבוטאות ביחדיות הספק (P=E*H) ליחידת שטח (וואט למ"ר או מיקרו וואט לסמ"ר) צפיפות הספק הקרינה קטנה ביחס לריבוע המרחק בין נקודת המדידה למקור הקרינה.
Read more